سید ابوالحسن حسینی ایوری( وبلاگ ) وبلاگ سید ابوالحسن حسینی ایوری (Electrical expert (power engineering ++ دفتر هنرهای ارتباط تصویری حسینی ایوری Husseini Eivari's Visual Arts Office SΛHe ΞEiVΛRi HΞ ΛRTШORК HUSSEiNi Studio ++ کارشناس برق ( مهندسی قدرت ) طراحی وب سایت طراحی گرافیک نماینده رسمی فروش و پشتیبانی گروه نرم افزاری آریسا ++ HΞ عاشقانه ها: مهندسی برق قدرت خوشنویسی عکاسی گرافیک نقاشیخط طراحی وب کوهنوردی دوچرخه سواری ©EiVΛRi™ SEYEDΛBOLHΛSSΛИ HUSSEiИiEiVΛRi http://husseini-eivari.ir 2020-04-05T10:51:12+01:00 text/html 2020-04-04T13:44:39+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری سرنوشت http://husseini-eivari.ir/post/107 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><!-- Music player by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/player/?pl=2&amp;start=1&amp;color=49DFEA"></script><script>var listmusic1abzar=[];listmusic1abzar[0] = {title:"",url: "https://dl.nex1music.ir/1399/01/15/Homayoun%20Shajarian%20-%20Sarnevesht.mp3?time=1586066617&filename=/1399/01/15/Homayoun%20Shajarian%20-%20Sarnevesht.mp3"};</script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/music.php">موزیک پلیر</a></h2></div><!-- Music player by www.1abzar.com ---></div><div><hr><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرنوشت را ، باید از سر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید این بار کمی بهتر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشقی را غرقِ در باور نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از کجا این باور آمد که گفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گر رَود سَر برنگردد سرنوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گل بکاریم ، از دل گِل گُل بَراریم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در زمستان ، در بهاران ، زیرِ باران</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گل بکاریم ، گر بخواهیم ، گر نخواهیم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">باغبانِ روزگاریم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرنوشت را ، باید از سر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاید این بار کمی بهتر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشقی را غرقِ در باور نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از کجا این باور آمد که گفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گر رَود سَر برنگردد سرنوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گر تو روزی را زِ این بازی بدانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکته یِ رمزش بخوانی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">لحظه هایِ زندگی چون موج دریاست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گرچه سرد و سخت زیباست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">موجِ این دریا گر از پس سرگذشتت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سرنوشتت سرگذشتت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بر فرازِ قله یِ باور سفر کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بالِ خود را باز تر کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">لشگرِ غم را بسوزان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در فلک سقفی نمانده این زمانه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پَر بزن تا بی کرانه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">سرنوشت را ، باید از سر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">شاید این بار کمی بهتر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">عاشقی را غرقِ در باور نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">غُصه ها را قِصه ای دیگر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">از کجا این باور آمد که گفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">گر رَود سَر برنگردد سرنوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">قصه ای از سَر نوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666">قِصه ای از سرنوشت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#666666"><br></font></div><div><hr><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Mihan-Iransans;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2020-04-04T13:35:13+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری مستند صعود به توچال با دوچرخه http://husseini-eivari.ir/post/106 <font face="Mihan-Iransans" size="2">مستند صعود به توچال با دوچرخه </font><div><br></div><div style="text-align: center;"><div id="64836950215"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/7TwpS?data[rnddiv]=64836950215&amp;data[responsive]=yes"></script></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><hr><br></div><div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br style="color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></div></div></div></div> text/html 2020-03-26T13:07:09+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری مناجات http://husseini-eivari.ir/post/104 <div style="text-align: center;"><div id="22948987461"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/auB8k?data[rnddiv]=22948987461&amp;data[responsive]=yes"></script></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">----------------------</div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الهی، الهی...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;این سوز امروز ما، درد آمیز است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;نه طاقتِ به سر بردن، نه جای گریز است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">این چه تیغ است که چنین تیز است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الهی درد می دانم و دارو نمی دانم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الهی، الهی تو شفا ساز که از این معلولان شفایی ناید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تو گشایشی ده، که از این بندیان کاری نگشاید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;به سامان آر، به سامان آر که سخت بی سامانیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جمع دار که بس پریشانیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانایی ده که از راه نیفتیم&nbsp; ، بینایی ده که در چاه نیفتیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نگاه دار تا پریشان نشویم به راه دار تا پشیمان نشویم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیاموز تا راه را از چاه بدانیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برافروز، برافروز تا در تاریکی نمانیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه را از خود رهایی ده ، همه را با خود آشنایی ده&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه را از مكر اهریمن نگاه دار همه را از فتنه نفس آگاه ساز&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از نفس بدم رهایی ده یارب ، از قید خودم رهایی ده یارب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیگانه زآشنا و خویشم گردان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یعنی، یعنی به خود آشنایی ده یارب</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;یارب یارب زشراب عشق سرمستم کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;وز عشق خودت نیست کن و هستم کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">و از هر چه به جز عشق تھی دستم کن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یکباره به بند عشق پا بستم کن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الهی الهی آنکه تورا دشمنی آموخت، سوخت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;آنکس که جوهر حیات شناخت لب دوخت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آنکه دم از بیگانگی زد ، آنکه دم از بیگانگی زد آشنایی نیاموخت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دل جایگاه مهر است ، نه جای جوشش و کین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جان از دوستی جان گیرد و کینه با کین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;دوستی کلید درهای بسته است و مرهم دل های شکسته&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چه زیباست جهان اگر بینایی آموزیم و چه مهربانند جهانیان&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر دریچه دلِ پر از مهر را بگشاییم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><hr><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Mihan-Iransans;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div></div></div></div> text/html 2020-03-19T17:16:34+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری سالِ نو آغاز شده بس که بهار آمده ای http://husseini-eivari.ir/post/103 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/nowroz03s.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><!-- Music player by www.1abzar.com ---><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/player/?pl=2&amp;start=1&amp;color=EA5B2F"></script><script>var listmusic1abzar=[];listmusic1abzar[0] = {title:"سال نو آغاز شده",url: "http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/748/2241478/raghskonan.mp3"};</script><div style="display:none"><h2><a href="http://www.1abzar.com/abzar/music.php">موزیک پلیر</a></h2></div><!-- Music player by www.1abzar.com ---></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">رقص کنان با دف و سنتور و سه تار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">مست و خرامانی و از باغِ انار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">سیب لب و سُنبله مو، ساقه طلا سرکه سبو</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">سبزه قدم از همه سو، سویِ قرار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تنگِ عسل پیرهنت، ماهیِ قرمز دهنت</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">رودی و با موجِ تنت باز کنار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">شانه به گیسو زده و سُرمه یِ آهو زده و</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ماه به یکسو زده و رویِ مدار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">خرمنِ ابریشمِ تر، ریخته تا قوسِ کمر</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">فرشِ غزلبافی و در نقش و نگار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">جانِ دلم راست بگو، هرچه دلت خاست بگو</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">بی کم و بی کاست بگو، سهمِ که بار آمده ای؟</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">پیچکِ هر نرده ای و پنجره وا کرده ای و</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">رقصِ گُلِ پرده ای و چلچله وار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">سبزه به زنبیلی و بس، وِلوِله در ایلی و بس</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ساعتِ تحویلی و بس، لحظه شمار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">دفترِ من باز شده، غرقِ گُلِ ناز شده</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">سالِ نو آغاز شده بس که بهار آمده ای</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><hr><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="Mihan-Iransans" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br style="font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></div></font></div></div></div> text/html 2020-03-08T06:19:55+01:00 husseini-eivari.ir سید ابوالحسن حسینی ایوری بودنت http://husseini-eivari.ir/post/101 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/436/1307157/sahepic/pedar01.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پدر جان ، باش و با بودنت باعث بودن من باش . روزت مبارک .</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><i>از صمیم قلب دوستت دارم . . .</i></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><i><br></i></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><i><br></i></font></div><div><br><br><hr style="font-size: 12px; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.facebook.com/husseini.eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; font-size: 11px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify; font-family: tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/face02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50); font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://www.instagram.com/husseini_eivari/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/insta02.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><a href="https://twitter.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/twit01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a>&nbsp;</span><a href="https://www.aparat.com/husseini_eivari" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/308/922224/SN/apart01.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(50, 50, 50);"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49);"><a href="http://husseini.ir/" target="_blank" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(115, 163, 49); text-decoration-line: none;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/175/522547/633333.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; background: transparent;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></div></div></div></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; font-family: Arial, sans-serif;"></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background: transparent; font-family: Tahoma, Verdana, sans-serif;"><br style="color: rgb(50, 50, 50);"></div></div></div><div style="text-align: center;"><br></div>